88271912 21 98+

88271913 21 98+

info@irnsco.com

  • تعمیر و آپدیت تجهیزات اندازه گیری
  • مشاوره در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی